понедељак, 07. децембар 2015.

SASTANAK PREDSTAVNIKA EIB, JP "PUTEVI SRBIJE" I UDRUŽENJA GRAĐANA "ZELENO NASELJE - PETLOVO BRDO"

U utorak 1. decembra o.g. održan je šestočasovni sastanak pomenutih predstavnika.
Predstavnici EIB obavestili su prisutne da smatraju da su JP "Putevi Srbije", ponuđenim "revidiranim" projektom petlje, izašli u susret većini primedbi Udruženja, svojevremeno iznetih u žalbi Udruženja ovoj Banci. Ukazali su da je prvobitnim projektom bila predviđena seča vise od hiljadu stabala, a "revidiranim" maksimalno 261 stablo; da je prvobitnim projektom bilo ugroženo preko 5ha šume, a da će novim biti uklonjeno 0,8ha iste (tek oko 13% šume); da je prvobitni projekat predvideo najbližu tačku udaljenosti od kuća do puta 31metar, a "revidirani" 71 metar. Shodno ovom stavu, izrazili su spremnost banke za nastavak finansiranja izgradnje petlje po "revidiranom" projektu.
Građanima i Udruženju ostavljen je rok do 15.januara sledeće godine da se "referendumski" izjasne o predlogu.
Predstavnicima Udruženja jasno je saopšteno da će se bez obzira na rezultat izjašnjavanja građana petlja graditi. Od ishoda referendum zavisiće samo da li će građanima biti obezbeđen niz ponuđenih "pogodnosti" ili ne. Saopšteno je da, ukoliko se građani pozitivno izjasne, biće im obezbeđene sledeće pogodnosti:
-sporazum između JP i Udruženja da se po završetku izgradnje neće narušavati ostatak šume;
-da će biti postavljen "oficir za vezu" između izvođača radova i građana;
-da će JP u okviru šume "Borići" urediti deo za igru dece itd. (vise na str.114 i 125 prezentacije JP)
 
 Link za "PREZENTACIJU JP..."
http://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/20151201_Prezentacija_projekta_Petlje_Petlovo_Brdo_Medijacioni_sastanak_u_Beogradu.pdf

O mestu i vremenu eventalnog referendumskog izjašnjavanja biće blagovremeno upućeno obaveštenje.
"OŽIVELA" RASPRAVA O IZGRADNJI PETLJE "PETLOVO BRDO"
 


Prošlog ponedeljka konačno su na našu adresu stigli nedostajući odgovori od JP "Putevi Srbije" na  pitanja građana postavljanja prilikom javne rasprave maja meseca prošle godine.Pitanje 01 (Q13): koliki je iznos naknade za promenu namene šume iz člana 11. I 12. Zakona o šumama za koju znamo da treba da bude u visini desetostruke vrednosti šume čija se namena menja?

Pitanje 02 (Q13): Ko procenjuje tu vrednost?

Question no 13: How much is the fee for changing purposes of forests? Who estimate the value of subject fee?

Odgovor 01 i 02 (A13): Saglasno članu 11. i 12. Zakona o šumama (Sl.Gl. RS br. 30/10, 93/12 i 89/15), za promenu namene šume i šumskog zemljišta koja je u ovom slučaju zahtevana opštim interesom utvrđenim Rešenjem Vlade Republike Srbije plaća se naknada u visini desetostruke vrednosti šume čija namena se menja.

Prema nalazu ovlašćenog sudskog veštaka za oblast šumarstva vrednost drvne zapremine za 261 drvo koje će biti posečeno u Park šumi „Borići“ iznosi 141.789,35 dinara (1.181,60 EUR)

Saglasno članu 12. Zakona o šumama, naknada za promenu namene dela park šume „Borići“ platiće se u visini desetostruke vrednosti posečene šume, odnosno 1.417.893,50 dinara (11.816,00 EUR)

Rešenje o visini naknade za promenu namene šume i šumskog zemljišta doneće ministar nadležan za poslove šumarstva.

Answer no 13: According to the Article 11 of the Forest Law (Off.Gaz. RS nr. 30/10, 93/12 i 89/15), a fee shall be paid for forest land-use change which is in this case required by the public interest laid down by the Government act (Off.Gaz. RS nr. 28/10 od 30. aprila 2010.). The fee for forest land-use change shall be paid in the amount of the tenfold value of the forest subject to land-use change.

Respecting conclusions given within the Report produced by authorized court expert, the value of timber volume of 261 tree that will be cut down in the Forest Park "Borići" is 141,789.35 dinars (€ 1,181.60)

Pursuant to Article 12 of the Forest Law, the fee for change of use of part of the forest-park "Borići" will be paid in the amount of ten times the value of cutted forest, meaning 1,417,893.50 dinars (€ 11,816.00)

The decision on the amount of fee for the change of use of forests and forest land will be issued by the minister responsible for forestry.

 

 

Pitanje 03 (Q14): Kako se procenjuje ta vrednost ?

Question no 14: How the value of subject fee is estimated?

Odgovor 03 (A14): Utvrđivanje osnovice i obračun vrednosti šume i šumskog zemljišta za promenu namene izvršio je ovlašćeni sudski veštak za poslove šumarstva, u skladu sa Zakonom o šumama i propisom kojim se uređuje postupak eksproprijacije. Obračun je izvršen prema vrsti, broju i kvalitetu stabala određenih za seču, a na bazi Cenovnika proizvoda šumarstva (JP „Srbijašume“, br. 26/2015-8 od 06.marta 2015.) i Cenovnika ogrevnog drveta i drveta na panju (JP „Srbijašume“, br. 31/2015-3 od 11.maja 2015.)

Naknada se plaća u visini desetostruke vrednosti utvrđene osnovice, odnosno vrednosti šume i šumskog zemljišta za promenu namene.

Answer no 14: Establishing the basis and calculation of the value of forests and forest land use change was made by a certified court expert for forestry, in accordance with the Forestry Act and the regulation governing the procedure of expropriation. The calculation was made according to the type, number and quality of certain trees for cutting, based on the Price List of forestry products ("Srbijašume", no. 26 / 2015-8 of 06.March 2015) and Price List of firewood and timber on the stump (JP "Srbija", no. 31 / 2015-3 of 11 May 2015)

The fee is payable in the amount of ten times the value of the base determined, and the value of forests and forest land use change.

 

 

Pitanje 06 (Q18): Da li je vrednost originalnog i izmenjenog projekta obuhvatila i cenu ove naknade ?

Question no 18: Does the value of the original and alternative Project include the cost of these fees?

Odgovor 06 (A18): Da. I originalni projekat i izmenjeni projekat su obuhvatili vrednost ove naknade. Naknada po originalnom projektu se odnosila na seču 894 stabla, dok po izmenjenom projektu za 261 drvo JPPS će platiti naknadu u iznosu od 1.417.893,50 dinara (11.816,00 EUR).

Answer no 18: Yes. The original project and the revised project included the value of these fee. A fee for the original project was related to the cutting of 894 trees, while on the revised project PERS will pay fee in the amount of 1,417,893.50 dinars (€ 11,816.00) for for 261 trees that will be cut off.

 

 

Pitanje 07 (Q19): Da li je EIB odobrila kredit sa uračunatom stavkom ove naknade?

Question no 19: Do EIB approve a loan including this charge?

Odgovor 07 (A19): Odobrenje kredita ne uključuje analizu do ovog nivoa detaljnosti, poput alternativnih projektnih rešenja denivelisanih raskrsnica. Sve dok predmetna komponenta projekta nastavlja ispunjavati svrhu predviđenu projektom, ne ugrožava ekonomsku opravdanost projekta i ispunjava ekološke standarde, takve promene ne zahtijevaju posebno odobrenje od EIB-a i / ili izmjene i dopune ugovora o kreditu.

Answer no 19: The loan approval does not go down to this level of detail, like alteration of an interchange ramp. For as long as the respective project component continues to fulfil the purpose foreseen in the project, it does not compromise project’s economic justification and it complies with the environmental and social standards, such changes do not require a specific approval from the EIB and/or an amendment of the loan agreement.

 

 

Pitanje 08 (Q20): Da li će ova naknada biti plaćena Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine ? U kom trenutku će ona biti plaćena ?

Question no 20: Will this fee be paid to the Ministry of Agriculture and Environment? At what point will it be paid?

Odgovor 08 (A20): Saglasno članu 12. Zakona o šumama, sredstva ostvarena od naknade prihod su budžeta Republike Srbije. Sredstva ostvarena od naknada namenski se koriste preko budžetskih fondova iz čl. 81 . i 83 . Zakona o šumama, prioritetno za podizanje novih šuma.

Saglasno članu 11. Zakona o šumama, za promenu namene šuma i šumskog zemljišta dela Park šume „Borići“ naknada će biti plaćena jednokratno pre krčenja šume.

Answer no 20: Pursuant to Article 12 of the Forest Law, the resources obtained by fee shall be earmarked for forest establishment, through Budget Funds under Articles 81 and 83 of the Forest Law.

Pursuant to Article 11 of the Forest Law, the fee shall be paid once, before cutting trees.

 

 

Pitanje 09 (Q21): Da li neki zakon dozvoljava seču šumu bez prethodnog plaćanja naknade za promenu namene ?

Question no 21: Do some law allows cutting of the forest without the payment of fee for the change in use?

Odgovor 09 (A21): Saglasno članu 11. Zakona o šumama za promenu namene šuma i šumskog zemljišta, ne plaća se naknada u slučajevima kada se promena namene šume i šumskog zemljišta vrši:

3) radi izgradnje objekata za zaštitu ljudi i materijalnih dobara od elementarnih nepogoda i odbrane zemlje;

4) u postupku komasacije i arondacije poljoprivrednog zemljišta i šuma;

5) radi izgradnje ekonomskih ili stambenih objekata sopstvenika šuma na površini do 10 ari;

Saglasno članu 85. Zakona o šumama ne plaća se naknada za korišćenje šuma sa površina na kojima se vrši sanacija šteta u skladu sa sanacionim planom.

Answer no 21: Pursuant to Article 11. of the Forest Law, a fee shall not be paid  if the forest land-use change is performed:

3)           for the construction of the improvements for the protection of citizens and material goods from natural disasters, and for national defence;

4)           in the procedure of redistribution and consolidation of agricultural land and forests;

5)           for the construction of auxiliary buildings or dwelling houses for forest owners on the area of less than 10 ares;

Pursuant to Article 85 of the Forest Law, a fee shall not be paid  for the use of forests with the surface on which is carried out repairs of damages in accordance with the rehabilitation plan.