понедељак, 07. децембар 2015.

SASTANAK PREDSTAVNIKA EIB, JP "PUTEVI SRBIJE" I UDRUŽENJA GRAĐANA "ZELENO NASELJE - PETLOVO BRDO"

U utorak 1. decembra o.g. održan je šestočasovni sastanak pomenutih predstavnika.
Predstavnici EIB obavestili su prisutne da smatraju da su JP "Putevi Srbije", ponuđenim "revidiranim" projektom petlje, izašli u susret većini primedbi Udruženja, svojevremeno iznetih u žalbi Udruženja ovoj Banci. Ukazali su da je prvobitnim projektom bila predviđena seča vise od hiljadu stabala, a "revidiranim" maksimalno 261 stablo; da je prvobitnim projektom bilo ugroženo preko 5ha šume, a da će novim biti uklonjeno 0,8ha iste (tek oko 13% šume); da je prvobitni projekat predvideo najbližu tačku udaljenosti od kuća do puta 31metar, a "revidirani" 71 metar. Shodno ovom stavu, izrazili su spremnost banke za nastavak finansiranja izgradnje petlje po "revidiranom" projektu.
Građanima i Udruženju ostavljen je rok do 15.januara sledeće godine da se "referendumski" izjasne o predlogu.
Predstavnicima Udruženja jasno je saopšteno da će se bez obzira na rezultat izjašnjavanja građana petlja graditi. Od ishoda referendum zavisiće samo da li će građanima biti obezbeđen niz ponuđenih "pogodnosti" ili ne. Saopšteno je da, ukoliko se građani pozitivno izjasne, biće im obezbeđene sledeće pogodnosti:
-sporazum između JP i Udruženja da se po završetku izgradnje neće narušavati ostatak šume;
-da će biti postavljen "oficir za vezu" između izvođača radova i građana;
-da će JP u okviru šume "Borići" urediti deo za igru dece itd. (vise na str.114 i 125 prezentacije JP)
 
 Link za "PREZENTACIJU JP..."
http://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/20151201_Prezentacija_projekta_Petlje_Petlovo_Brdo_Medijacioni_sastanak_u_Beogradu.pdf

O mestu i vremenu eventalnog referendumskog izjašnjavanja biće blagovremeno upućeno obaveštenje.
"OŽIVELA" RASPRAVA O IZGRADNJI PETLJE "PETLOVO BRDO"
 


Prošlog ponedeljka konačno su na našu adresu stigli nedostajući odgovori od JP "Putevi Srbije" na  pitanja građana postavljanja prilikom javne rasprave maja meseca prošle godine.Pitanje 01 (Q13): koliki je iznos naknade za promenu namene šume iz člana 11. I 12. Zakona o šumama za koju znamo da treba da bude u visini desetostruke vrednosti šume čija se namena menja?

Pitanje 02 (Q13): Ko procenjuje tu vrednost?

Question no 13: How much is the fee for changing purposes of forests? Who estimate the value of subject fee?

Odgovor 01 i 02 (A13): Saglasno članu 11. i 12. Zakona o šumama (Sl.Gl. RS br. 30/10, 93/12 i 89/15), za promenu namene šume i šumskog zemljišta koja je u ovom slučaju zahtevana opštim interesom utvrđenim Rešenjem Vlade Republike Srbije plaća se naknada u visini desetostruke vrednosti šume čija namena se menja.

Prema nalazu ovlašćenog sudskog veštaka za oblast šumarstva vrednost drvne zapremine za 261 drvo koje će biti posečeno u Park šumi „Borići“ iznosi 141.789,35 dinara (1.181,60 EUR)

Saglasno članu 12. Zakona o šumama, naknada za promenu namene dela park šume „Borići“ platiće se u visini desetostruke vrednosti posečene šume, odnosno 1.417.893,50 dinara (11.816,00 EUR)

Rešenje o visini naknade za promenu namene šume i šumskog zemljišta doneće ministar nadležan za poslove šumarstva.

Answer no 13: According to the Article 11 of the Forest Law (Off.Gaz. RS nr. 30/10, 93/12 i 89/15), a fee shall be paid for forest land-use change which is in this case required by the public interest laid down by the Government act (Off.Gaz. RS nr. 28/10 od 30. aprila 2010.). The fee for forest land-use change shall be paid in the amount of the tenfold value of the forest subject to land-use change.

Respecting conclusions given within the Report produced by authorized court expert, the value of timber volume of 261 tree that will be cut down in the Forest Park "Borići" is 141,789.35 dinars (€ 1,181.60)

Pursuant to Article 12 of the Forest Law, the fee for change of use of part of the forest-park "Borići" will be paid in the amount of ten times the value of cutted forest, meaning 1,417,893.50 dinars (€ 11,816.00)

The decision on the amount of fee for the change of use of forests and forest land will be issued by the minister responsible for forestry.

 

 

Pitanje 03 (Q14): Kako se procenjuje ta vrednost ?

Question no 14: How the value of subject fee is estimated?

Odgovor 03 (A14): Utvrđivanje osnovice i obračun vrednosti šume i šumskog zemljišta za promenu namene izvršio je ovlašćeni sudski veštak za poslove šumarstva, u skladu sa Zakonom o šumama i propisom kojim se uređuje postupak eksproprijacije. Obračun je izvršen prema vrsti, broju i kvalitetu stabala određenih za seču, a na bazi Cenovnika proizvoda šumarstva (JP „Srbijašume“, br. 26/2015-8 od 06.marta 2015.) i Cenovnika ogrevnog drveta i drveta na panju (JP „Srbijašume“, br. 31/2015-3 od 11.maja 2015.)

Naknada se plaća u visini desetostruke vrednosti utvrđene osnovice, odnosno vrednosti šume i šumskog zemljišta za promenu namene.

Answer no 14: Establishing the basis and calculation of the value of forests and forest land use change was made by a certified court expert for forestry, in accordance with the Forestry Act and the regulation governing the procedure of expropriation. The calculation was made according to the type, number and quality of certain trees for cutting, based on the Price List of forestry products ("Srbijašume", no. 26 / 2015-8 of 06.March 2015) and Price List of firewood and timber on the stump (JP "Srbija", no. 31 / 2015-3 of 11 May 2015)

The fee is payable in the amount of ten times the value of the base determined, and the value of forests and forest land use change.

 

 

Pitanje 06 (Q18): Da li je vrednost originalnog i izmenjenog projekta obuhvatila i cenu ove naknade ?

Question no 18: Does the value of the original and alternative Project include the cost of these fees?

Odgovor 06 (A18): Da. I originalni projekat i izmenjeni projekat su obuhvatili vrednost ove naknade. Naknada po originalnom projektu se odnosila na seču 894 stabla, dok po izmenjenom projektu za 261 drvo JPPS će platiti naknadu u iznosu od 1.417.893,50 dinara (11.816,00 EUR).

Answer no 18: Yes. The original project and the revised project included the value of these fee. A fee for the original project was related to the cutting of 894 trees, while on the revised project PERS will pay fee in the amount of 1,417,893.50 dinars (€ 11,816.00) for for 261 trees that will be cut off.

 

 

Pitanje 07 (Q19): Da li je EIB odobrila kredit sa uračunatom stavkom ove naknade?

Question no 19: Do EIB approve a loan including this charge?

Odgovor 07 (A19): Odobrenje kredita ne uključuje analizu do ovog nivoa detaljnosti, poput alternativnih projektnih rešenja denivelisanih raskrsnica. Sve dok predmetna komponenta projekta nastavlja ispunjavati svrhu predviđenu projektom, ne ugrožava ekonomsku opravdanost projekta i ispunjava ekološke standarde, takve promene ne zahtijevaju posebno odobrenje od EIB-a i / ili izmjene i dopune ugovora o kreditu.

Answer no 19: The loan approval does not go down to this level of detail, like alteration of an interchange ramp. For as long as the respective project component continues to fulfil the purpose foreseen in the project, it does not compromise project’s economic justification and it complies with the environmental and social standards, such changes do not require a specific approval from the EIB and/or an amendment of the loan agreement.

 

 

Pitanje 08 (Q20): Da li će ova naknada biti plaćena Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine ? U kom trenutku će ona biti plaćena ?

Question no 20: Will this fee be paid to the Ministry of Agriculture and Environment? At what point will it be paid?

Odgovor 08 (A20): Saglasno članu 12. Zakona o šumama, sredstva ostvarena od naknade prihod su budžeta Republike Srbije. Sredstva ostvarena od naknada namenski se koriste preko budžetskih fondova iz čl. 81 . i 83 . Zakona o šumama, prioritetno za podizanje novih šuma.

Saglasno članu 11. Zakona o šumama, za promenu namene šuma i šumskog zemljišta dela Park šume „Borići“ naknada će biti plaćena jednokratno pre krčenja šume.

Answer no 20: Pursuant to Article 12 of the Forest Law, the resources obtained by fee shall be earmarked for forest establishment, through Budget Funds under Articles 81 and 83 of the Forest Law.

Pursuant to Article 11 of the Forest Law, the fee shall be paid once, before cutting trees.

 

 

Pitanje 09 (Q21): Da li neki zakon dozvoljava seču šumu bez prethodnog plaćanja naknade za promenu namene ?

Question no 21: Do some law allows cutting of the forest without the payment of fee for the change in use?

Odgovor 09 (A21): Saglasno članu 11. Zakona o šumama za promenu namene šuma i šumskog zemljišta, ne plaća se naknada u slučajevima kada se promena namene šume i šumskog zemljišta vrši:

3) radi izgradnje objekata za zaštitu ljudi i materijalnih dobara od elementarnih nepogoda i odbrane zemlje;

4) u postupku komasacije i arondacije poljoprivrednog zemljišta i šuma;

5) radi izgradnje ekonomskih ili stambenih objekata sopstvenika šuma na površini do 10 ari;

Saglasno članu 85. Zakona o šumama ne plaća se naknada za korišćenje šuma sa površina na kojima se vrši sanacija šteta u skladu sa sanacionim planom.

Answer no 21: Pursuant to Article 11. of the Forest Law, a fee shall not be paid  if the forest land-use change is performed:

3)           for the construction of the improvements for the protection of citizens and material goods from natural disasters, and for national defence;

4)           in the procedure of redistribution and consolidation of agricultural land and forests;

5)           for the construction of auxiliary buildings or dwelling houses for forest owners on the area of less than 10 ares;

Pursuant to Article 85 of the Forest Law, a fee shall not be paid  for the use of forests with the surface on which is carried out repairs of damages in accordance with the rehabilitation plan.

петак, 05. јун 2015.

POŽAR U "BORIĆIMA"Sinoć oko 19h vatra je zahvatila nekoliko desetina kvadrata travnate površine u "Borićima". Zahvaljujući brzom reagovanju lokalnog stanovništva sprečeno je širenje požara na okolna stabla. Vatrogasna ekipa je rekordno brzo stigla na lice mesta (sedam minuta) i profesionalno odreagovala. Ovaj incident, najverovatnije je uzrokovan neodgovornim ponašanjem pojedinaca. Međutim, osnovni utisak je visoka odgovornost okolnog stanovništva koje je i ovom prilikom iskazalo visoku svest o potrebi zaštite naše "zaštitne" šume.
Čestitke i zahvalnost našim požrtvovanim komšijama!

уторак, 26. мај 2015.


ДОГОВОР „ВЛАДА“

После инцидента од претпрошле суботе 16. маја, дошло је до потпуне промене у начину решавања проблема аутобуског депоа „Транспродукт бус превоза“. Прошлог уторка, на иницијативу власника депоа Владе Милановића, дошло је до његовог сусрета са председником Удружења Владом Марковићем. Том приликом власник депоа изразио је спремност да разговора о понуди коју су му представници Удружења изнели још 2012. године, пре подношења кривичне пријаве.  Дакле, власник депоа изразио је спремност да исели депо, поново пошуми овај простор и учествује у санирању клизишта. Од Удружења очекује да подржи његов захтев ГО Раковици да она учествује у пресељењу депоа. Обзиром да је овакав предлог изворно потекао од Удружења још 2012. године, нису постојали разлози да се ова иницијатива не прихвати.

У  четвртак је дошло до састанка представника Удружења са чланом општинског већа ГО Раковица г. Томиславом Пантелићем који је саопштио да ће о овоме обавестити председника општине.  На позив Го Раковица јуче је одржан „тројни“ састанак, којем су присуствовали председник општине Владан Коцић, власник депоа Влада Милановић, председник Удружења Влада Марковић и неколико њихових сарадника. Разговарало се о проблему депоа. Договорено је да се пронађу и размотре могући модалитети реализације исељавања депоа. На предлог председника општине, утврђено је као приоритет да стручњаци утврде стање и степен опасности од клизишта које се простире на простору депоа и околног земљишта. Овога јутра је већ била екипа општинских грађевинских инспектора да утврди стање на терену, а очекује се да ће се ускоро појавити стручњаци за клизишта из градских служби.

Овде изражавамо задовољство Удружења што је проблем аутобуског депо прешао из „борбене“ у фазу преговарања и договарања.

Истовремено, став Удружења је да у ономе што је покренуто подношењем кривичне пријаве 2012. и покретањем тужилачке истраге 2014. године нема одступања. Удружење очекујех од надлежних да утврде одговорност представника и службеника ГО Раковица (Бојан Милић, Бојан Радановић и сл.) који су противзаконитим радњама одобрили легализацију депоа у периоду 2009-2012. година.

недеља, 17. мај 2015.

ОДРЖАНА АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА ШУМЕ -
НАКРАТКО ПРЕКИНУТА ЗБОГ ИНЦИДЕНТНЕ ПОЈАВЕ
ШУМСКОГ ГЛОДАРА ВЛАДЕ МИЛАНОВИЋА
 
Акција чишћења шуме започета је јуче од западне границе депоа. Шумски глодар В.М. позвао је полицију и не сачекавши долазак патроле, пришао је окупљеним грађанима са поголемим каменом у рукама и започео са "рафалом" увреда, претњи и псовки упућујући их окупљенима. Убрзо му се придружила мања група запослених из депоа "терцирајући" у позадини глодаровом "академском" говору. Позивали су грађане на физички обрачун. По доласку патроле ПС Раковице и њиховој коректној и професионалној интервенцији, ситуација се смирила међу људима са "обе стране фронта", док је једино глодар Влада, пред присутним полицајцима, наставио да упућује претње и увреде грађанима.
Окупљени грађани су прихватили захтев вође патроле да обуставе радове у овом делу шуме, и саопштили су нам да ће они позвати у полицијску станицу В.М. (глодара) да да изјаву због увреда и претњи које је изговорио (изурлао) у њиховом присуству.
Најлуциднија претња коју је глодар саопштио била је да ће он "следећи пут, кад будемо дошли да чистимо шуму, позвати сто возача својих аутобуса". Обзиром на чињеницу да је запосленима "већ" поделио плату за јануар и приморава их да потпишу "бланко" да су примили плату и за фебруар, страхујемо да ће то, за њега,  добити ефекат бумеранга. Верујемо да ту претњу неће покушати да оствари, ако је схватио лекцију од јуче - он је позвао полицију, а полиција је позвала њега у станицу да да изјаву због увреда и претњи.
Акција чишћења настављена је у другом делу шуме и успешно је окончана, уз примедбу да службеник ЈП "Градска чистоћа" Новица Перић није испоштовао договор о доласку камиона овог предузећа ради одвожења прикупљеног смећа.
Акција чишћења биће настављена...
 
Снимак појављивања шумског глодара (усправљен на две задње ноге у црвеној мајци) на почетку акције чишћења
 

петак, 15. мај 2015.

У СУБОТУ (СУТРА) ОД 10 ЧАСОВА
АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА НАШЕ ШУМЕ

 
 
Позивамо вас да се сутра у 10 часова окупимо на паркингу "Панорама", испред зграде у ул. Омладинско шеталиште бр.14-16  (испод ОШ "В. Роловић"). Уз разумевање и помоћ општине, која је обезбедила присуство возила ЈП "Градска чистоћа", обавићемо чишћење и уређење дела шуме уз Кружни пут, од наше "туристичке атракције" - аутобуског депоа ка "Борићима". Чишћење целокупне "заштитне" шуме планирано је да се обави у више етапа у наредном периоду.
За сутрашњу акцију "Чистоћа" је, уз возило,  обезбедила и кесе за смеће, Удружење ће обезбедити заштитне рукавице, а оне "добровољце", који станују у близини, молимо да донесу са собом пригодан алат (лопате, ашове, пијуке, тестере, косе, грабуље, колица и сл.)
Очекујемо да ће учешће у акцији узети већина наших сабораца из "битке за Бориће".
 
ДОБРОДОШЛИ НА РАД И ДРУЖЕЊЕ

четвртак, 14. мај 2015.

 ОПШТИНА РАКОВИЦА ПРИДРУЖИЛА СЕ КРИВИЧНОМ ГОЊЕЊУ
ВЛАДЕ МИЛАНОВИЋА, НАМА ПОЗНАТОГ ШУМСКОГ ГЛОДАРА
 
На основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, представницима Удружења омогућен је увид у предмете о поступцима које је водио Одсек грађевинске инспекције (356-203/12 и 356-74/14) против инвеститора Владе Милановића у вези са бесправном градњом аутобуског депоа "Транспродукт - бус превоз" на кружном путу. Омогућен је потпун увид у документацију која сведочи о томе да је у неколико наврата, у периоду од 2012 до 2015 године, грађевинска инспекција доносила решења којима се Милановићу наређивало затварање градилишта, а последње у вези са проширивањем депоа ван постојеће ограде у јануару о.г. Документација сведочи да инвеститор није поштовао ова решења и да је уклањао на терену прибијена решења и уклањао црвене треке са написом  "затворено градилиште - грађевинска инспекција".
Због свега наведеног грађевинска инспекција је 30.јануара 2015. године поднела  Другом основном јавном тужилаштву кривичну пријаву против инвеститора Владе Милановића. Претпоставка је да ће Тужилаштво ову пријаву придружити кривичној пријави нашег Удружења, поднетој децембра 2012.године, по којој је већ покренута тужилачка истрага
 
 
 
 
 


среда, 06. мај 2015.

ČEKAJUĆI NASTAVAK DELOVANJA "ŠUMSKOG GLODARA" VLADE MILANOVIĆA
 
Za vreme praznika, poznati "noćni vikend-praznični kopač" šumski glodar Vlada nije preduzimao nova osvajanja i ograđivanja uzurpiranog. Ipak, postavio je u prostoru depoa "stalnu pretnju" - bager. Pretpostavljamo da šumski glodar Vlada čeka da mu se "poklope kockice" - da na noćnom dežurstvu budu istovremeno "njegovi ljudi" u komunalnoj I redovnoj policiji i opštinskim inspekcijama. Nikad nije ispustio priliku da nam naglasi da on "zna ljude" i "ima para".
Dok čekamo "nova osvajanja", da se podsetimo kako je ovaj ugledni preduzetnik započeo svoju misiju šumskog glodara na prostoru naše zaštitne šume. O tome svedoči dokument pravne službe JKP "Zelenilo Beograd" od 21. maja 2009. godine:
 
 
Dakle, iz dokumenta se vidi da je naš šumski glodar Vlada 26. aprila 2009. godine izvršio bespravnu seču i krađu drvne mase, o čemu svedoče  nadležna službena lica - komunalni inspektor i dva policajca OUP Rakovica. U daljem postupku nadležnom republičkom šumarskom i lovnom inspektoru vise meseci nije polazilo za rukom da uzme izjavu od šumskog glodara Vlade, a iz Rakovice, opštine poznate po striktnom poštovanju Zakona "Divljeg Zapada", dostavili su joj tad nekakav dokument "bez potpisa, pečata i datuma":
 
 
Naravno, šumski glodar Vlada Milanović i njegovi saučesnici u "bespravnoj seči i krađi drvne mase" nikada nisu procesuirani zbog ovog dela, jer kod nas pravosudni sistem, već nekoliko decenija selektivno obavlja svoju funkciju ( izuzev funkcije "budžetskog korisnika") i podvrgnut je "višedecenijskim" reformama zarad "poboljšanja njegove efikasnosti"
Posle obavljene "bespravne seče i krađe drvne mase" šumski glodar Vlada nesmetano (od nadležnih organa) nastavio je sa "oplemenjivanjem" devastiranog šumskog prostora izgradnjom velelepne servisne "plekane hale" i ostalih pratećih "senzacija za oči i uši"...
 

четвртак, 30. април 2015.

STANJE "POVIŠENE BORBENE GOTOVOSTI"

U Udruženju smo proglasili stanje "povišene borbene gotovosti". Večeras oko 20h okupićemo se na parkingu iznad Depoa (ul. Omladinsko šetalište 16)
Uzgred, tačno nedelju dana pošto smo na 14 nadležnih adresa uputili "POSLEDNJI APEL...", upravo je stigla reakcija sa jedne od adresa. Naš "APEL" zaveden je kao zvanična "pritužba građana" u kancelariji Zaštitnika građana. Samo još da se "probudi" neki od "državnih" organa, pa da se, konačno, prijatno iznenadimo.
"ŠUMSKA ŠTETOČINA" VLADA MILANOVIĆ PONOVO "NAPADA"
 
Posle tromesečne pauze, prethodne noći nastavljeni su "noćni" radovi. Prostor koji je tokom januarskih "noćnih" iskopavanja uzurpirao, Milanović je počeo sinoć da ograđuje. Pozvana je komunalna policija i "po pravilu", nekoliko minuta po pozivu "noćni kopač" se sklonio, a patrola se nije ni pojavila.Obzirom na dosadašnju praksu, ove vrste "štetočine", da izvodi isključivo "noćne vikend-praznične" radove, izvesno je da će se radovi nastaviti i ove "praznične"noći. Kako su svi "nadležni" iskazali potpunu nezaineteresovanost ili nemoć, ostaje nama građanima da, već večeras preduzmemo mere "nužne odbrane" od ove "štetočine". Pozdrav do novih informacija danas.

четвртак, 23. април 2015.

Поштовани саборци,
Данас је наше Удружење упутило на четрнаест "највиших" државних адреса "ПОСЛЕДЊИ АПЕЛ ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА". Упознали смо "државни врх" са проблемом који је настао услед "одсуства државе" у вези са аутобуским депоом "Транспродукт - бус превоза" на Кружном путу. Због изостанка адекватне реакције државних органа упозорили смо да ћемо бити приморани да предузмемо самосталне акције "нужне одбране" у циљу заштите безбедности и мира становника непосредно угрожених овим производом Закона Дивљег Запада, важећег на територији наше општине. Самосталне акције најaвили смо као превентивне, пре нових "мајских киша".
 
Удружење грађана „Зелено насеље – Петлово брдо“
Ул. Милорада Драшковића бр.24а – Београд
 
П О С Л Е Д Њ И   А П Е Л   Д Р Ж А В Н И М   О Р Г А Н И М А
 
Поштовани,
Проблем, због кога вам се обраћамо, постоји већ пет година. Због карактера и обима последица нерешавања овог проблема - ми (грађани) нисмо више у ситуацији да чекамо „буђење“ надлежних државних органа, већ смо приморани да предузмемо мере „нужне одбране“. Проблем непосредно угрожава безбедност више од стотину становника раковичког насеља Петлово брдо у Београду. У конкретном случају неважеће је правило „стрпљен-спашен“, већ извесно  „стрпљен-упокојен“.
Пре више од пола века, када је подизано насеље Петлово брдо, око насеља је посађен заштитни шумски појас површине око 8 хектара, да штити насеље, између осталог, од буке и загађења са Кружног пута и Ибарске магистрале, прометних саобраћајница које окружују насеље. Међутим, заштитни шумски појас првенствено је посађен да спречи покретање КЛИЗИШТА које се налази на ободу насеља.
Приватно лице (Влада Милановић) 2009. године, бесправно је посекло пола хектара овог заштитног шумског појаса уз Кружни пут и током 2010. године изградило сервисну халу од више стотина квм, а остатак узурпираног посеченог шумског простора претворило у паркиралиште аутобуса. У почетку, појединачно супротстављање непосредно угрожених становника изградњи Депоа, није наишло на адекватну реакцију надлежне општинске администрације. Тадашње руководство ГО Раковица истрајавало је на вишедеценијски утемељеној традицији општине – на Раковици  се у области изградње стриктно поштују закони, али закони „Дивљег Запада“.
Када смо због овог, а и других проблема, почетком 2012. године основали Удружење грађана „Зелено насеље – Петлово брдо“, тадашњи председник ГО Раковица Бојан Милић (за чијег мандата је и настао овај Депо) обамануо нас је да је „легализацију“ Депоа извршила администрација Града. По смени општинске власти, у јесен 2012. године, ново руководство, излазећи у сусрет одредбама Закона о доступности јавних информација, дало је Удружењу на увид, до тада скривани, комплетан „општински“ предмет у вези са Депоом. После стручног увида правника у преко 120 страница докумената овог предмета, закључено је да је, приликом изградње Депоа, извршено више противзаконитих радњи.
Удружење је, крајем 2012. године, тада надлежном, Првом основном јавном тужилаштву предало кривичну пријаву.  Уз основни текст, Тужилаштву је приложено више десетина докумената – доказа о почињеним кривичним радњама:
-          Извршена је пренамена земљишта без одобрења власника – Републике Србије (катастарски – шума у власништву РС);
-          Није поштован ГУП у којем је овај посечени шумски појас означен као „зелени појас“ и посебно обележен као „заштитна шума“;
-          Општински предмет, вођен по захтеву за легализацију сервисне хале изграђене 2010. године, заведен је под 2006. годину;
-          Априла 2011. године, начелник општинског одељења потписује решење о „легализацији“ сервисне хале, упркос чињеници да су законским одредбама још крајем 2009. године, сви послови легализације прешли у искључиву надлежност Града Београда;
-          Коначно, ово решење о легализацији донето је супротно одредбама тада важећег Закона о планирању и изградњи, који у члану 187. јасно прецизира да се „за објекте изграђене... без грађевинске дозволе не може накнадно издати грађевинска дозвола ако је објекат: 1)изграђен на земљишту неповољном за грађење (КЛИЗИШТА, мочварно тло и сл.;...)
Ово последње наведено, јесте највећи извор реалне угрожености околног становништва. Земљиште изнад  Депоа, на којем се налазе стамбени објекти, показало је већ првих година по извршеној сечи заштитне шуме, своју „покретљивост“, а после прошлогодишњих мајских киша и видљиво померање и урушавање.
Уз клизиште, власник Депоа изложио је неколико стотина околних становника и другој општој опасности. На простору Депоа, противно свим законским и техничким условима, користи цистерну од 20 000 литара нафте за „напајање“ аутобуса. Упркос чињеници да му је Сектор за ванредне ситуације МУП РС у два наврата  (јул 2012. и април 2013) издао забрану коришћења ове цистерне он је и даље користи. Удружење је због овог, маја 2013. године извршило допуну Кривичне пријаве, а због кривичног дела „изазивања опште опасности“.
Кривична пријава (са допуном) „шетала“ је пуне две године кроз три надлежна тужилаштва (Прво, Друго, Више). Упркос документацији – доказима о почињеним кривичним делима, тужилаштва нису доносила никакву одлуку (нити је пријава одбијена, нити је даље процесуирана). Тек крајем прошле године, након упозорења представника Удружења, да ће поднети кривичне пријаве и против поступајућих тужиоца, због тога што су захваљујући приложеној документацији већ две године у сазнању кривичних дела, а не предузимају радње из своје надлежности, Друго основно јавно тужилаштво покренуло је „тужилачку истрагу“.
За сво ово време власник Депоа, наставио је са даљим крчењем шуме и припајањем искрченог Депоу, а повремено врши и „доградњу“ сервисне хале. (Како је већ поменуто цистерна и даље „несметано“ ради.)
Власник депоа, још у време подношења кривичне пријаве против њега и одговорних у општини Раковица, саопштио нам је да он „има пара“ и „зна људе“ и да ће Депо ту остати. Пренео нам је, тада, и „обећање“ одговорних из општинске управе да ће они покренути све могуће поступке у оквиру својих надлежности против оних који су своје потписе ставили испод кривичне пријаве. „Обећања“ су почели да реализују. Почетком овог месеца, по пријави власника Депоа, у ГО Раковица донето је (криминално) решење о рушењу аутомобилског паркинга (укњижене) стамбене зграде најближе депоу. Евентулним рушењем овог бетонског паркинга са потпорним бетонским зидовима коначно би било покренуто клизиште испред стамбене зграде са 42 стана, тј.  преко стотину станара у ул. Омладинско шеталиште бр.14-16.
Ново руководство ГО Раковица задржало је на истим радним местима „старе“ представнике администрације, од раније познате грађанима, а неки и полицији. Таква „стара“ администрација остала је верна традицији поштовања Закона „Дивљег Запада“, али и важећем „српском обичајном праву“ у којем су два најјача правна основа – „имам паре“ и „знам човека“. Нама грађанима, у одсуству државне власти, остаје да се крећемо у „задатим оквирима“. Те да подсетимо  -  друштво Дивљег Запада, карактерисали су и сукоби самих насељеника, који су се, у недостатку чврсте државне власти, морали да служе самопомоћи и насиљем како би решавали територијалне, правне и друге спорове око земље и ресурса.
Наше будуће активности, свакако неће бити мотивисане намером да заштитимо узурпирану државну својину, јер су за то надлежни (плаћени) државни тужиоци. Наш мотив јесте да заштитимо сопствену безбедност и мир. Да поновимо: безбедност нам је угрожена, јер је у случају обилних киша известан „силазак“стамбених објеката на простор Депоа и Кружног пута; безбедност нам је угрожена јер је „забрањена“ цистерна тек пребачена с једног, на други крај депоа. Мир нам је угрожен, јер нам је  уместо више десетина шумских стабала заштитне шуме испред наших кућа и зграда, „посађено“ више десетина градских аутобуса. Сваке ноћи, по доласку са трасе, у периоду од 22 до 02ч, аутобуси се оправљају  и перу, а од 04ч у јутро почиње њихово загревање („турирање“) и довикивање („урлање“) диспечера и возача испод наших прозора.
„Насилне“ акција становника изостале су до данас, пре свега због коректног и професионалног деловања руководиоца и припадника  ПС Раковица МУП-а РС. Они су учинили да се поједини „надлежни“ обавесте о тежини овог проблема. Нажалост, у надлежности ПС није да заустави клизиште и експлозију цистерне, те смо ми, као угрожени грађани, приморани да у „нужној одбрани“ сами предузмемо адекватне мере заштите и то на време, пре неких нових „мајских киша“.
Наши  захтеви  су:
1.       Да се аутобуски депо „Транспродукт – бус превоз“ измести са Кружног пута бр.34
2.       Да се изврши “повраћај земљишта у пређашње стање“ тј. обнови заштитна шума
 
Срдачно,
Владимир Марковић, председник УО Удружења, моб. 060/4444-332
др Небојша Поповић, зам. председника УО Удружења, моб. 063/220-790
 
 
Текст АПЕЛА упућен:
1.       Народној скупштини Републике Србије
2.        Одбору за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу НС РС
3.        Одбор за заштиту животне средине НС РС
4.       Кабинету Председника РС
5.       Кабинету Председника Владе РС
6.       Министарству правде РС
7.       Министарству државне управе и локалне самоуправе
8.       Министарству унутрашњих послова
9.       Министарству пољопривреде и заштите животне средине
10.   Кабинету Републичког јавног тужиоца
11.   Градоначелнику Београда
12.   Председнику ГО Раковица
13.   Канцеларији заштитника грађана
14.   Поверенику за информације од јавног значаја

уторак, 07. април 2015.

ODRŽAN JAVNI NASTUP PROFESIONALNE OKG "RAKOVICA"

Umesto prigodnog teksta, prenosimo kopiju obaveštenja Udruženja upućenog posle današnjeg događaja medijima,

Poštovani medijski trudbenici,

Udruženje vas je juče obavestilo o planiranom rušenju parkinga ispred stambene zgrade u ul. Omladinsko šetalište br. 16 na osnovu rešenja GO Rakovica.
U zakazano vreme, u 10h i 15m bili su prisutni svi  - stanari, investitor, policija i inspektori GO Rakovica. Okupljeni su posebno bili počastvovani činjenicom da je naša opština uputila na izvršenje rušenja "bespravno izgrađenog objekta" svog najljubaznijeg radnika  (vidi link u P.S.) - gospođu Vesnu Simić. Gospođa Vesna Simić je iskusni profesionalac i poznavalac u ovoj oblasti obzirom na činjenicu da je i sama investitor bespravno izgrađenog stambenog objekta na prostoru zaštićene šume "Borići" na Petlovom brdu.
Uprkos spremnosti investitora i stanara da pristupe rušenju parkinga do toga nije došlo, jer je gospođa Simić, na samom početku, obavestila prisutne da je ovo tek tzv. "prvi izlazak"

S poštovanjem,

zamenik predsednika Udruženja

Nebojša Popović
P.S.

недеља, 05. април 2015.


U UTORAK 7. APRILA JAVNI NASTUP PROFESIONALNE OKG

(ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE)  „RAKOVICA“

 

            Administracija GO opštine Rakovica uspešno nastavlja višedecenijsku tradiciju strogog poštovanja zakona – zakona „Divljeg Zapada“. (Ovo je očekivani „pravac razvoja“, jer su u našoj opštini na vlasti političke stranke koje su u prethodnim decenijama i uspostavile ovu tradiciju (SPS i DS) u koaliciji sa SNS.)

            Kako je poznato, Udruženje je 2012. godine podnelo krivičnu prijavu Tužilaštvu protiv             tada odgovornih lica iz GO Rakovica (Bojan Milić, Bojan Radanović i dr. i sl.) i protiv Vlade Milanovića, vlasnika i direktora „Transprodukt – busprevoza“ zbog protivpravne izgradnje autobuskog depoa na Kružnom putu. U vreme podnošenja krivične prijave, potpisniku krivične prijave, Milanović je preneo „obećanje“ službenika opštine da će oni, „zauzvrat“,  protiv stanovnika koji su podržali podnošenje krivične prijave pokrenuti „razne“ postupke iz njihovih nadležnosti, a u vezi sa stanovima i kućama u kojima žive. Istovremeno, Milanović je saopštio  da on „ima pare“ i advokate da nas sve tuži.

            Usled neefikasnosti Tužilaštva, ova OKG dobila je „podstrek“ da pristupi realizaciji datih „obećanja“. Milanović je prošle godine podneo prijavu opštinskoj građevinskoj inspekciji protiv potpisnika krivične prijave. Između ostalog, i zbog „bespravne izgradnje parkinga“ ispred stambene zgrade u kojoj potpisnik živi. Zgrade, koja ima dva ulaza sa preko četrdeset stanova. Revnosna administracija je sprovela „hitni“ postupak, ali kao vrsni poynavaoci zakona protiv investirora, a ne protiv potpisnika krivične prijave .Na ulazu zgrade u ul. Omladinsko šetalište br. 16 u petak (2.aprila) zalepljeno rešenje sa potpisom šefa Odeljenja za komunalne poslove i komunalnu inspekciju GO Rakovica, kojim se javno obaveštava da će se u utorak 7.aprila u 10h i 15m „ukloniti izvedeni betonski parking“ ispred zgrade u ulici Omladinsko šetalište br.16. Dakle, ista opština koja je svojevremeno izdala sve potrebne dozvole za izgradnju ove stambene zgrade, sada donosi rešenje o bespravnoj gradnji parkinga. Uzgred, zakonska obaveza investitora je da izgradi adekvatan broj parking mesta, pa je to jedan od uslova da investitor dobije neophodne dozvole i odobrenja.

            Shodno prethodno navedenom u utorak 7. Aprila sa početkom u 10h i 15min.  izvođači profesionalne OKG „Rakovica“ održaće javnu predstavu „Pohvala ludosti“ ispred zgrade u ul. Omladinsko šetalište br.16.

Pozivamo vas da svojim prisustvom date na značaju ovoj maestralnoj manifestaciji. Sva je prilika da GO Rakovica ovime daje doprinos „Velikoj prolećnoj akciji čišćenja Grada“. U interesu građana biće uklonjen uređen betonski parking i na njegovom mestu biti „uređena“ kaljuga.

Stanari ove zgrade, kao dobri domaćini, biće prisutni u velikom broju na ovoj manifestaciji i adekvatno će ugostiti prisutne izvođače i „reditelje“ predstave.

 

D O B R O D O Š L I !

недеља, 25. јануар 2015.

NAJNOVIJE "OSVAJANJE TERITORIJE" OD STRANE VLASNIKA DEPOA

Tokom prethodne nedelje vredno radeci iskljucivo u period od 23 do 05h svake noci vlasnik depoa "Transprodukt busprevoza" uzurpirao je novi prostor za prosirenje vec uzurpiranog prostora depoa i tako nastavio svoj "nezustavljivi" prodor ka "Boricima". Od obecanja datog od strane Drugog tuzilastva pocetkom decembra da ce intezivirati rad po krivicnoj prijavi naseg Udruzenja ocigledno nista. Ova "sumska stetocina" se i dalje bezobzirno siri. Nocas planira da izbusi rupe za stubove nove -prosirene ograde, a u perspiktivi i da zatrpa kisni kolektor ispod Kruznog puta (vidi se jasno na prvoj fotografiji). Ovim zatrpavanjem bi konacno uspeo da pokrene kliziste i tako neposredno ugrozi bezbednost okolnih stambenih objekata.

FOTO "Nekad i sad"